PROCESSEN

Arbetshandledning

Dagens arbetsliv är innovativt och dynamiskt på ett annat sätt än tidigare. Förändringar och krav på effektivitet ställer höga förväntningar på dig i arbete. Här kan arbetshandledning vara till nytta och stödja dig i hur du kan förhålla dig till det egna arbetet för att minimera risker för stress, missnöje och trötthet.

Arbetshandledning är en process, som yrkesverksamma, ledare och förmän, arbetsgrupper och hela arbetsplatser har nytta av. Under processen ges du som arbetstagare möjlighet att göra reflektioner kring det egna arbetet och samarbetet på arbetsenheten, samt kan behandla arbetsrelaterade erfarenheter, känslor och utmaningar för att få nya perspektiv på dem.

Detta kan göras antingen individuellt eller i grupp och arbetshandledaren finns med som stöd i diskussionerna. Inom arbetshandledning är målsättningen att stödja dig som arbetstagare så att du stärks i din yrkesroll, känner dig tillfreds och orkar i arbetet samt kan utveckla den egna professionaliteten enligt grunduppgiften. Det är viktigt för välmående i arbetet att kunna identifiera eventuella stressfaktorer som påverkar arbetsförmågan.

Som arbetshandledare erbjuder jag enheten ett utomstående perspektiv, vilket är till nytta i det gemensamma arbetet. Den aktuella arbetssituationen kartläggs och tydliggörs och utvecklingspotentialen identifieras. Det finns möjlighet för dig att påverka och förändra din arbetssituation när du med stöd av regelbunden arbetshandledning kan fundera över arbetsrelaterade frågor. Detta kan inverka positivt på din arbetsförmåga och du blir mera tillfreds med ditt arbete och samtidigt mera kreativ och produktiv.

Om det i arbetet finns t.ex. stagnation, samarbetssvårigheter eller konflikter kan arbetshandledaren vara till nytta vid bearbetning av dessa faktorer. I grupparbetshandledning finns goda möjligheter att träna sin förmåga att förebygga och hantera olika åsikter. Färdigheterna utvecklas under arbetets gång när gruppmedlemmarna lyssnar till, lär av varandra och skapar nya förutsättningar tillsammans.

Som arbetshandledare är jag mån om att stöda dig i arbetet samtidigt som det är viktigt att arbetet har en tydlig målsättning och det konstruktiva arbetet understöds.