Arbetsformen

Organisationskonsultation

Organisationskonsultation är en användbar arbetsform när det är aktuellt med omstruktureringar i organisationen, förändringar och utveckling, strategiskt arbete eller förändringar i arbetskulturen.

Konsultationen planeras alltid utgående från ditt behov som kund och den målsättning som ställts för arbetet. Organisationen ses som en helhet med möjliga behov av förändring vid planeringen och utförandet av konsultationen. Arbetet kan genomföras på olika sätt, t.ex. inom hela organisationen, i arbetsgrupper, mellan enskilda arbetstagare eller med samarbetande organisationer.

Utgångspunkten är, att arbetssätten förbättras, goda arbetsrutiner utvecklas och samarbetet främjas. I egenskap av konsult visar jag på olika alternativ och deras för- och nackdelar. Tanken är att konsulten bidrar med en objektiv syn på verksamheten, vars bidrag sedan kan leda till en kommunikativ, transparent och välfungerande organisation.

Under konsultationsarbetet strävar jag efter ett förtroendefullt samarbete med organisationen, där vi arbetar tillsammans enligt en gemensam målsättning. I grunden finns en vilja att utreda och lösa möjliga problem, implementera planerade åtgärder, bearbeta processer samt utvärdera arbetet. Reflektioner som görs i utvärderingsskedet kan vara värdefulla vid nya framtida målsättningar.